kukla-v-paltokukla-kaite-krusechertezh-dlya-bruk-galygala-derzhit-v-rukah-klubokkolye-dlya-galypalto-na-veshalkepalto-na-veshalke-krupnokoshka-pomogaet-shitoranzhevye-businyklubki-i-kukla-galashapka-visit-na-veshalkegala-v-paltoklubki-na-stolekolgoty
How to make Käthe Kruse's dolls: http://www.kaethe-kruse.de/ru/28/UPLOAD/cmsmedia/puppen.swf

About Gala, part two: red sweater.

RUS / ENG

Käthe Kruse&Sylvia Natterer: Minouche Gala

This is Gala.

She was born in Germany in Minouche doll family of the famouse doll artisan Käthe Kruse by name.

Look at the doll's neck. S and N is the monogram of Sylvia Natterer, an artisan, who created the Gala's charming appearanceю Visit Sylvia's site, it's very interesting.